Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Na osnovu Odiuke Senata Univerziteta u Bihaću. broj;06-7272/2018 od 27.12.2018.gođine, Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisujeJAVNI KONKURS/NATJEČAJ
za angažman saradnika u akademskoj 2018/2019. godini na Pravnom fakultetu Univerziteta u
Bihaću


Raspisuje se Javni Konkurs/Natječaj za angažman saradnika u zvanju asistent/viši asistent, kako slijedi:

1. Oblast: PRAVNO-EKONOMSKA    asistent/viši asistent    1 izvršilac

Kandidati, pored općili uvjeta propisanih Zakonom o radu, potrebno je da ispunjavaju i posebne uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju („Sl.glasnik USK“ br.8/09.) Zakonom o Univerzitetu n Bihaću („Sl.glasnik USK“ br.16/09.) i Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalaze na web stranici Univerziteta u Bihaću — www.unbi.ba).

Kandidati su. uz prijavu na Konkurs/Nstjecaj, obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.    Dokaz o stručnoj spremi: diploma o završenom fakultetu, magisteriju ili Rješenje o nostrifikaciji navedenih diploma,
2.    Dokaz o izboru u odgovarajuće suradničko zvanje za naučnu oblast,
3.    Biografiju (CV),
4.    Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
5.    Izvod iz matične knjige rođenih,
6.    Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca).

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanje.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs podnose se osobno na Pravnom fakultetu ili poštom na adresu: Pravni fakultet Bihać, ul.Mehe Hadžiabdića bb- sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS/NATJEČAJ.


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 17 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja