Organizacija i struktura

Organizacija i struktura

28.08.2019

Podijeli sa:

Univerzitet u Bihaću je Javna ustanova sastavljena od sedam organizacionih jedinica, tj. fakulteta čiji osnivač je Vlada Unsko-sanskog kantona. Najviši organi Univerziteta su Upravni odbor, Senat i Rektor. Zakonska baza Univerziteta u Bihaću je zasnovana na Zakonu o visokom obrazovanju Unsko-sanskog kantona i Zakona o Univerzitetu u Bihaću. Pored navedena dva zakona na Univerzitetu se primjenjuju i propisi Okvirnog zakona o Visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Pomenuti zakoni direktno definišu sistem i organizaciju visokog obrazovanja, ali na Univerzitetu se primjenjuju i Okvirni zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučno-istraživačke saradnje Bosne i Hercegovine, kao i drugi propisi koji uređuju oblast visokog obrazovanja, nauke i naučno-istraživačkog rada, studentskog standarda, akreditacije i unapređenja kvaliteta na visokoškolskim ustanovama.