Rektorat

Podijeli sa:

Rektorat je tijelo putem kojeg se organizuje rad i rukovodi Univerzitetom u Bihaću. Prvo lice Rektorata je Rektor Univerziteta u Bihaću i on rukovodi radom Univerziteta u čemu mu pomažu članovi Rektorata, a to su: prorektor za nastavu i studentska pitanja, prorektor za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu, prorektor za financije i razvoj, generalni sekretar, šef računovodstva, direktor za ekonomsko-financijsko poslovanje Univerziteta.

U Rektoratu su uspostavljeni uredi kao podorganizacione jedinice, i to: Ured za nastavu i studentska pitanja, Ured za naučno-istraživački rad, Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu, Služba za ekonomsko-financijske poslove sa Odjeljenjem računovodstva i Odjeljenjem finansija.

 

Prof. dr. Fadil Islamović, rektor

Prof. dr. Fadil Islamović rođen je 1966. godine u Bihaću gdje je stekao osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirao je 1990. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci (odsjek za proizvodno mašinstvo) kao jedan od najboljih studenata u generaciji i ...

Prof. dr. Fadil Islamović, rektor

Prorektor_ica za nastavu i studentska pitanja

Pozicija prorektora_ice za nastavu i studentska pitanja je trenutno upražnjena.

Prorektor_ica za nastavu i studentska pitanja

Prof. dr. Amela Čolić, prorektorica za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

Prof. dr. sc. Amela Čolić rođena je u Banjaluci 1971. godine. Magistrirala je na Univerzitetu u Sarajevu na Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije (Evropske studije) 2005. godine, a doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću 2008. godine s temom “Izazov ...

Prof. dr. Amela Čolić, prorektorica za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

Prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić, prorektorica za financije i razvoj

Prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić je rođena 1970. godine u Bihaću, gdje je stekla osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje. Biohemijsko inženjersvo na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 1994. godine. U periodu ...

Prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić, prorektorica za financije i razvoj