Senat

Senat

28.08.2019

Podijeli sa:

Senat Univerziteta u Bihaću je najviše akademsko tijelo Univerziteta. Senatom predsjedava Rektor Univerziteta a čine ga 24 člana – predstavnici fakulteta, menadžmenta i studenata. Stuktura Senata je definisana Statutom Univerziteta u Bihaću na način da ga čine Rektor i tri prorektora, sedam dekana, sedam nastavnika (predstavnika fakulteta), po jedan predstavnik asistenata i viših asistenata, četiri studenta (predstavnici sva tri ciklusa studija).

Senat odlučuje o svim akademskih pitanjima na Univerzitetu a to su: pitanja nastavne, naučne, umjetničke i stručne djelatnosti Univerziteta; Pitanja statutarnih izmjena; Etička pitanja; Pitanja vezana uz nastavu i nastavni proces; Kadrovskih pitanja; Pitanja praćenja razvoja Univerziteta u prizmi nastavnog, naučnog, umjetničkog i stručnog rada; te brojnih drugih aspekata koji se tiču akademskih ostvarenja studenata i uposlenih. 

Aktuelni članovi Senata su:

 1. Prof. dr. Fadil Islamović, predsjednik
 2. Prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić, članica
 3. Prof. dr. Amela Čolić, članica
 4. Prof. dr. Husein Vilić, član
 5. Prof. dr. Mirela Kljajić-Dervić, članica
 6. Prof. dr. Suad Hamzabegović, član
 7. Prof. dr. Hajrudin Hodžić, član
 8. Prof. dr. Vildana Pečenković, članica
 9. Prof. dr. Atif Hodžić, član
 10. Prof. dr. Ekrem Pehlić, član
 11. Prof. dr. Kenan Mahmutović, član
 12. Prof. dr. Izet Terzić, član
 13. Prof. dr. Emir Mujić, član
 14. Prof. dr. Jasmin Toromanović, član
 15. Prof. dr. Nikola Findrik, član
 16. Prof. dr. Dženana Gačo, članica
 17. Prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić, član
 18. Hasan Talić, MA, predstavnik studenata 3. ciklusa studija
 19. Adnan Kovačević, predstavnik studenata 2. ciklusa studija
 20. Amina Delić, predstavnica studenata 1. ciklusa studija
 21. Belmin Fajić, predstavnik studenata 1. ciklusa studija