Projekat «Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini»

21.07.2020 - 09:50

U periodu od 13. do 17. jula 2020. godine, na Jahorini je održan prvi susret Multidisciplinarnog autorskog tima koji radi na projektu Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini. Multidisciplinarni projektni tim će u naredne dvije godine biti angažovan na prikupljanju, analizi i procjeni kvaliteta naučnih i stručnih podataka o stanju prirode i prirodnih resursa Bosne i Hercegovine, jer je poznato da su rezultati naučnog rada iz toga područja tek djelomično javno dostupni i slabo korišteni za potrebe upravljanja prirodom. Ciljevi projekta su uspostava baze znanja za donošenje odluka o korištenju biodiverziteta i prirodnih resursa. Projektom će se procijeniti saznanja o stanju ekosistema i ekosistemskih servisa u Bosni i Hercegovini; razviti i učiniti dostupnim alati i metodologija za podršku politici; po ugledu na IPBES (engl. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) formiraće se bosanskohercegovačka platforma za biodiverzitet i koristi od prirode; uspostaviće se uslovi za efikasno korištenje procjene i na osnovu stečenih iskustava osigurati smjernice nacionalnim projektnim timovima u drugim zemljama.

Uspješna realizacija ovoga projekta zahtjeva angažman te kvalitetno i kontinuirano učešće većeg broja naučnika različitog profila, donosilaca odluka u različitim sektorima (privreda, šumarstvo, vodoprivreda, poljoprivreda, energetika, zdravstvo, saobraćaj, civilni poslovi, itd.), nevladinog sektora i predstavnika međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini.

Željeni rezultat projekta je dokument koji će naučnicima dati pravac za buduća istraživanja, a donosiocima odluka dati na raspolaganje domaće naučne i stručne argumente za donošenje održivih odluka o korištenju prirode.

Projekat se implementira kroz Centar za ekologiju i prirodne resurse «Akademik Sulejman Redžić» Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom za okoliš i turizam kao ključnom tačkom za implementaciju IPBES-a u BiH. Sredstva za realizaciju su osigurana od strane IKI-ja (Inicijative za klimu Njemačkog federalnog ministarstva za okoliš, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost). 

Članovi ekspertnog tima projekta su prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić i doc. dr. Aida Džaferović sa Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću a podršku je dala i Rektorska konferencija/zbor Bosne i Hercegovine, koja se 15. jula 2020. godine održavala na istom mjestu na Jahorini.