Usvojena politika otvorenog pristupa istraživačkoj infrastrukturi Univerziteta u Bihaću

09.02.2021 - 09:30

Na inicijativu Ureda za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Bihaću, Senat univerziteta je u petak, 29. januara 2021. godine usvojio Politiku otvorenog pristupa istraživačkoj infrastrukturi kojom se u prvom redu reguliše pitanje korištenja i pristupa istraživačkoj infrastrukturi Univerziteta u skladu sa principima otvorene nauke. Nacrt dokumenta Politika otvorenog pristupa istraživačkim infrastrukturama izrađen je uz podršku Regionalnog vijeća za saradnju RCC i EU eksperata, dr. Lise Cowey iz Velike Britanije i dr. Jelene Angelis iz Švedske. 

Usvajanjem Politike Univerzitet je osigurao članstvo u Mreži istraživačkih infrastruktura Zapadnog Balkana, što predstavlja jedan od koraka Ureda da ostvari mogućnosti za saradnju sa istraživačkim ustanovama u regionu i EU, omogući mobilnost istraživača i učešće na NIR projektima i projektima izgradnje kapaciteta koje financira EU kroz program Horizon2020, a u budućnosti i Horizon Europe. Osim Politike, Ured je inicirao a Skupština USK usvojila i amandman na Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti USK koji se odnosi na princip otvorene nauke. 

Kako je Evropska unija 2012. godine usvojila politiku za otvaranje pristupa naučnim saznanjima i dostignućima, te poduzela niz mjera kojima će sva naučna saznanja i dostignuća nastala kao rezultat projekata koje financira Evropska Komisija biti otvorenog tipa i dostupna široj javnosti bez naknade, znači da će pristup prethodno pomenutim programima i sredstvima za financiranje istraživanja biti uslovljen principom otvorene nauke. Osim toga, pokret Otvorene nauke prate i dešavanja na gobalnom nivou poput UNESCO rezolucije za donošenje Preporuka za otvorenu nauku. U tom smislu se već neko vrijeme radi na podizanju svijesti u zemljama Zapadnog Balkana o pitanju usvajanja principa otvorene nauke u nacionalnoj legislativi.