Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

14.01.2022 - 14:45

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor nastavnika (napredovanje) i saradnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću: a) Izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika vanredni profesor (napredovanje) za načnu oblast Krivično pravo, predmeti Krivično pravo, Kriminologija i Penologija (1 izvršilac) i naučna oblast: Državno pravo vanredni profesor (1 izvršilac); b) Izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika na predmet Uporedni pravno-politički sistemi (1 izvršilac); predmet Upravno pravo (1 izvršilac) i predmet Upravno procesno pravo (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.