Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

12.03.2022 - 12:00

Ekonomski  fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje ponovni Konkurs za angažman nastavnika u izvođenju nastave i izbor u zvanja i angažman saradnika u izvođenju vježbi na Prvom ciklusu studija u ljetnom semestru akademske 2021/2022. godine na predmetu Istraživanje turističkih tržišta (1 izvršilac), kao i Angažman u izvođenju vježbi i izbor u zvanja na Prvom ciklusu studija na predmetima Strateški menadžment i Menadžment znanja (po jedan izvršilac). Detalji konkursa dostupni su u zasebnom PDF-dokumentu,