Poziv

05.07.2024 - 16:00

Podijeli:

Obavještava se prijavljeni kandidat na Javni konkurs koji je objavljen u dnevnim novinama Večernji list BH i web stranici Univerziteta u Bihaću dana 14. juna 2024. godine, na radno mjesto „Stručni savjetnik za IT poslove“ u Odjelu za Informacione tehnologije (IT odjel) Univerziteta u Bihaću, na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci, a čija je prijava blagovremena i potpuna, da će se pismeni ispit održati u srijedu 10. jula 2024. godine u 13h u Rektoratu Univerziteta u Bihaću, Ulica Pape Ivana Pavla II 2/2. Pismenim ispitom će biti obuhvaćena materija iz tematskih oblasti: Statut Univerziteta u Bihaću, broj: 01-1914/09 od 27.10.2009.godine; Izmjena i dopuna Statuta Univerziteta u Bihaću, broj: 06-7883/16 od 8.12.2016. godine; Zakon o radu (Sl. novine FBiH, broj: 26/16,89/18, 49/21 i 44/22); Pravilnik o radu Univerziteta u Bihaću (Prečišćen tekst) broj: 01-3289/23 od 25.07.2023. godine; opisa poslova radnog mjesta „Stručni savjetnik za IT poslove (Pravilnik o Izmjeni i dopuni Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Bihaću, broj: 01-1198/17 od 22.02.2017. godine). Kandidat je dužan predočiti ličnu kartu prije pristupanja pismenom ispitu i ukoliko kandidat ne pristupi pismenom ispitu ili odustane od pismenog ispita gubi pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.

Povezane vijesti
Konkurs Rektorata UNBI (14.6.2024.)