Poziv kandidatima za održavanje pismenog ispita

07.02.2024 - 12:30

Podijeli:

Obavještavaju se prijavljeni kandidati na Javni konkurs na radno mjesto „Viši stručni saradnik za radne odnose“ u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Univerziteta u Bihaću, na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci, a koji je objavljen u dnevnim novinama Večernji list BH, i web stranici Univerziteta u Bihaću dana 30.12.2023. godine čije su prijave blagovremene i potpune, da će se pismeni ispit održati u ponedjeljak 12. februara 2024. godine u 11h u Rektoratu Univerziteta u Bihaću (Ulica Pape Ivana Pavla II 2/2). Pismenim ispitom će biti obuhvaćena materija, tematske oblasti iz opisa poslova radnog mjesta „Viši stručni saradnik za radne odnose“; iz Zakona o visokom obrazovanju USK-a (Službeni glasnik USK-a, broj: 24/17 –  prečišćen tekst 15/20 i 24/21), Statuta Univerziteta u Bihaću, broj: 01-1914/09 od 27.10.2009. godine; Izmjena i dopuna Statuta Univerziteta u Bihaću, broj: 06-7883/16 od 08.12.2016. godine; Zakon o radu (Službene novine FBiH, broj: 26/16, 89/18, 49/21 i 44/22; Pravilnika o radu Univerziteta u Bihaću – Prečišćen tekst, broj: 01-3289/23 od 25.07.2023.godine; Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću, broj: 01-439/2013 od 29.01.2013. godine; Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja na teritoriji Unsko-sanskog kantona (Službeni glasnik USK-a, broj: 26/22). Kandidati su dužni predočiti ličnu kartu prije pristupanja pismenom ispitu a ono kandidati koji ne pristupi pismenom ispitu ili odustanu od pismenog ispita gube pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.