Senat

Senat

28.08.2019

Podijeli sa:

Senat Univerziteta u Bihaću je najviše akademsko tijelo Univerziteta. Senatom predsjedava Rektor Univerziteta a čine ga 24 člana – predstavnici fakulteta, menadžmenta i studenata. Stuktura Senata je definisana Statutom Univerziteta u Bihaću na način da ga čine Rektor i tri prorektora, sedam dekana, sedam nastavnika (predstavnika fakulteta), po jedan predstavnik asistenata i viših asistenata, četiri studenta (predstavnici sva tri ciklusa studija).

Senat odlučuje o svim akademskih pitanjima na Univerzitetu a to su: pitanja nastavne, naučne, umjetničke i stručne djelatnosti Univerziteta; Pitanja statutarnih izmjena; Etička pitanja; Pitanja vezana uz nastavu i nastavni proces; Kadrovskih pitanja; Pitanja praćenja razvoja Univerziteta u prizmi nastavnog, naučnog, umjetničkog i stručnog rada; te brojnih drugih aspekata koji se tiču akademskih ostvarenja studenata i uposlenih. 

Aktuelni članovi Senata su:

 1. Prof. dr. Fadil Islamović, predsjednik
 2. Prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić, članica
 3. Prof. dr. Amela Čolić, članica
 4. Prof. dr. Husein Vilić, član
 5. Prof. dr. Mirela Kljajić-Dervić, članica
 6. Doc. dr. Hajrudin Hodžić, član
 7. Prof. dr. Vildana Pečenković, članica
 8. Prof. dr. Suad Hamzabegović, član
 9. Prof. dr. Atif Hodžić, član
 10. Prof. dr. Ekrem Pehlić, član
 11. Doc. dr. Emir Mujić, član
 12. Doc. dr. Kenan Mahmutović, član
 13. Prof. dr. Fuad Sedić, član
 14. Doc. dr. Jasmin Hošić, član
 15. Doc. dr. Nikola Findrik, član
 16. Doc. dr. Bahrudin Hrnjica, član
 17. Prof. dr. Jasmin Toromanović, član
 18. Gorana Dedić, MA, predstavnik asistenata
 19. Muhamed Kozlica, predstavnik studenata 1. ciklusa studija