Postupak upisa

Postupak upisa

29.08.2019

Podijeli sa:

Prijava kandidata_kinja na jedan ili više studijskih programa koje organizira Univerzitet u Bihaću vrši se u pravilu dva puta godišnje. Prvi prijavni rok je krajem juna i početkom jula a drugi prijavni rok je krajem augusta i početkom septembra. Na fakultetima Univerziteta u Bihaću koji ograniziraju, prijemni ispit će se obaviti prema rasporedu i satnici koju utvrdi Fakultet te oglasi na svojoj web-stranici i oglasnoj ploči uz detaljne informacije o njegovom načinu polaganja. Preliminarna lista kandidata_kinja objavljuje se nakon zatvorenog konkursa a rang lista svih kandidata_kinja i spisak primljenih kanidata_kinja objavljuje se najkasnije dva dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, odnosno, dva dana od zatvaranja konkursa.

Upis primljenih kandidata_kinja počinje krajem mjeseca augusta za narednu akademsku godinu.

Od akademske 2017/2018. godine kandidati_kinje se mogu prijaviti na dva fakulteta, tj. na dva studijska programa na Univerzitetu u Bihaću.

Pravo učešća na konkursu imaju državljani_ke Bosne i Hercegovine, strani_e državljani_ke i lica bez državljanstva sa završenom odgovarajućom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini kao i kanditati_kinje koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonskim propisima.

Za prijavu na konkurs za upis na prvu godinu studija kandidat_kinja je dužan_na predati sljedeća dokumenta:

  1. Prijava na na konkurs;
  2. Originalne svjedodžbe / ovjerene kopije o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju, odgovarajuća nostrificirana dokumenta / potvrda za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini;
  3. Originalna diploma / ovjerena kopija o završenoj srednjoj školi;
  4. Izvod iz matične knjige rođenih;
  5. Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Detaljnije informacije uvijek je moguće dobiti u pojedinim studentskim službama određenog fakulteta.