Istraživački profil

Istraživački profil

18.07.2020

Podijeli sa:

Naučno-istraživački rad i istraživanje sastavni su dio djelovanja Univerziteta u Bihaću počevši od same misije i vizije univerziteta, preko strategije razvoja do uvjeta za napredovanje nastavnog osoblja. Kroz svoju misiju Univerzitet se opredijelio za međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnog rada i istraživanja u cilju preuzimanja vodeće uloge u generisanju, transferu i primjeni znanja različitih naučnih oblasti na području Unsko-sanskog kantona, ali i šire. U skladu s tim je i vizija Univerziteta u Bihaću da postane vodeći generator razvoja Unsko-sanskog kantona u svim oblastima života i rada, privredi, obrazovanju, zdravstvu, kulturi i sportu. U cilju dostizanja ciljeva misije i vizije na Univerzitetu su zastupljena istraživanja iz područja prirodnih, tehničkih, zdravstvenih, biotehničkih, društvenih, humanističkih nauka i umjetnosti. 

Kako bi se osigurao kvalitet i međunarodna prepoznatljivost naučno-istraživačkog rada Univerzitet kontinuirano radi na unapređenju istraživačkih resursa što uključuje napredovanje postojećeg kadra te angažman mladog kadra, nabavku opreme i uspostavljanje domaćih i stranih partnerstva sa istraživačkim ustanovama u cilju zajedničkog naučno-istraživačkog rada. Kroz legislativu Univerziteta, potiče se napredovanje kadra kroz naučno-istraživački rad, učešće u naučnim konferencijama i skupovima, a nastoji se osigurati i pristup domaćim i međunarodnim fondovima za financiranje naučno-istraživačkog rada administrativnom i savjetodavnom podrškom Ureda za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju. Nabavka naučno-istraživačke opreme vrši se u skladu sa potrebama i raspoloživim sredstvima, ali i kroz različite projekte koje iniciraju članice Univerziteta. Kroz projekat „Modernizacija Univerziteta u Bihaću“ izvršena je nabavka opreme u vrijednosti od 5.000.000,00 EUR, što je uključivalo i nabavku naučno-istraživačke opreme, te opreme koja omogućuje transfer znanja za potrebe privrede.

Stalni izazovi sa kojima se suočava Unsko-sanski kanton i grad Bihać definiraju težišta na kojima Univerzitet treba usmjeriti svoje kompetencijske i istraživačke kapacitete a to su ekologija, turizam, globalne migracije, digitalizacija te izazovi post-industrijskog društva. U tome pravcu Univerzitet u Bihaću je u akademskoj 2019/2020. godini ugostio istraživačice dr. Elissu Helms sa Central European University čiji fokus istraživanja su bili kritička pitanja migracija stanovništva sa Globalnog juga ka Zapadu i dr. Megan McShane sa Florida Gulf Coast University koja je kao Fulbright stipendistkinja istraživala odnos kulture, umjetnosti i ekologije u lokalnom post-industrijskom kontekstu. U tome pravcu vrijedi spomenuti Reilley Bergin Wilson sa City University New York i Jaceka Kwiatkowskog sa Univerziteta u Varšavi, koji su tokom 2019. godine proveli u svojstvu istraživača na Univerzitetu u Bihaću. Nadalje, u pravcu istraživanja post-industrijskih prilika na prostoru Bihaća korisno je spomenuti i kolegij Dizajn i kriza (Patterns Lectures nagrada) koji je uspio potaknuti preobrazbu napuštenih industrijskih prostora.

U cilju daljeg razvoja naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu u Bihaću, te otklanjanja prepreka sa kojima se susreće osoblje Univerziteta u smislu postizanja izvrsnosti u istraživanju, poduzeti su određeni koraci. Najprije kroz Strategiju razvoja Univerziteta, naučno-istraživački rad i međunarodna saradnja postavljeni su kao strateški ciljevi razvoja, pri čemu je definisano sedam strateških zadataka:

  1. Međunarodna saradnja,
  2. Formiranje Centra za nauku i razvoj (CENIR),
  3. Aplikacijski programi prema fondovima EU,
  4. Pristup bazama podataka,
  5. Uspostava studijskih programa,
  6. Povećanje i promoviranje mobilnosti studenata.
  7. Proširenje izdavačke djelatnosti i aktivnosti organizacije naučnih skupova.

U toku je i postupak donošenja Zakona o naučno-istraživačkom radu Unsko-sanskog kantona, kroz koji će se planirati i sredstva za realizaciju tih zadataka, naročito ostvarivanje pristupa bazama podataka i podršku organizaciji naučnih skupova. Osim toga, u nastojanju da ojača međunarodnu prepoznatljivost svojih istraživanja, te omogući mobilnost istraživačkog kadra Univerzitet je poduzeo korake za izradu politike otvorenog pristupa u saradnji sa međunarodnim stručnjacima čime se želi osigurati članstvo Univerziteta u planiranoj Mreži otvorenih istraživačkih infrastruktura na Zapadnom Balkanu (RCC Network of Open Research Infrastructures in the Western Balkans). Inicirani su pristupi mrežama istraživača u Bosni i Hercegovini, kao što su mreža Arhiva podataka iz društvenih istraživanja DASS-BiH, te ESS-BiH istraživačka mreža, a Univerzitet je i potpisnik Europske povelje za istraživače i kodeks zapošljavanja istraživača. Usvojen je i Pravilnik o kategorizaciji publikacija na UNBI, kojim se reguliše pitanje priznatih publikacija u smislu izbora akademskog osoblja, obaveza izvještavanja o naučnim i drugim radovima i publikacijama zaposlenika Univerziteta, kategorizacija i način analize i izvještavanja na Univerzitetu u Bihaću.