Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

UNIVERZITET  U  BIHAĆU


Na osnovu člana 18. Okvirnog Zakona o visokom obrazovanju u BiH („Sl. glasnik BiH“, broj: 59/07), člana 100. Zakona o visokom  obrazovanju („Sl. glasnik USK-a“, broj: 24/17), člana 23. Zakona o Univerzitetu u Bihaću („Sl. glasnik USK-a“, broj: 24/17) i člana 61, a u vezi sa članom 68. Statuta Univerziteta u Bihaću i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-3144/2019 od 29. 05. 2019. godine, raspisuje se

 


JAVNI  KONKURS
za izbor rektora/rektorice Univerziteta u Bihaću
na mandatni period od četiri godine


Opis pozicije rektora:
-    Rektor/rektorica je organ rukovođenja Univerziteta.
-    Rektor/rektorica Univerziteta za svoj rad iz domena akademskih pitanja odgovara Senatu, a iz domena rada i poslovanja Upravnom odboru.
Kandidat za izbor rektora mora ispunjavati opće i posebne uslove:
I    Opći uslovi su:
a) Državljanstvo BiH;
b) Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova/funkcije rektora;
c) Nepostojanje osude za krivično djelo i privredni prestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje   na date poslove/funkciju, u roku od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne;
d) Nepostojanje odluke suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova/funkcije;
e) Nepostojanje optužnice Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX1. Ustava BiH).
II    Posebni uslovi su:
a)    Da je kandidat nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora;
b)    Da je u radnom odnosu na Univerzitetu sa punim radnim vremenom, odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;
c)    Da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana sa političkom partijom;
d)    Da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu.
Kandidat za rektora/icu dužan je, pored traženih dokaza o ispunjavanju utvrđenih uslova, uz prijavu na Konkurs dostaviti i Program rada i razvoja Univerziteta za mandatni period.
Rektor/ica se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine. Ista osoba može biti izabrana za rektora/icu Univerziteta ukupno dva mandata računajući od osnivanja Univerziteta.
Uz prijavu kandidat treba dostaviti:
1.    Biografiju/CV.
2.    Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca).
3.    Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 3 mjeseca).
4.    Dokaz o izboru u zvanje redovnog profesora.
5.    Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (sud-ne starije od 3 mjeseca).
6.    Ovjerene izjave kandidata na navode pod I alineja „c“, „d“, i „e“; i pod II alineja „c“ i „d“
7.    Program rada i razvoja Univerziteta u Bihaću za mandatni period.
8.    Potvrda da je u radnom odnosu na Univerzitetu sa punim radnim vremenom ili ovjerenu izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos.
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerene kopije.
Rok za prijavljivanje kandidata na Konkurs je 15 (petnaest) dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu „Avaz roto press“ doo Sarajevo i na web stranici Univerziteta u Bihaću.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijave sa dokazima o ispunjvanju navedenih uslova dostaviti lično (u zatvorenoj koverti) ili preporučenom poštom sa naznakom: „PRIJAVA  NA  KONKURS  ZA  REKTORA – NE  OTVARAJ“
na adresu:
Univerzitet u Bihaću
Konkursna komisija
Pape Ivana Pavla II (2/II)
77 000  Bihać 


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 7 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja