Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

UNIVERZITET U BIHAĆU
Rektorat Univerziteta u Bihaću


Na osnovu člana 77. Statuta Univerziteta u Bihaću, člana 10. Pravilnika o radu Univerziteta u Bihaću, broj:01-1197/17 od 22.02.2017.godine, a u vezi sa članom 18. i 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću Univerziteta u Bihaću, broj:01-439/2013 od 29.01.2013.godine i Odluke v.d. rektora Univerziteta u Bihać, broj:02-2867/19 od 15.05. 2019. godine, raspisuje se


JAVNI   KONKURS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na Univerzitetu u Bihaću


- Viši stručni saradnik za javne nabavke, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseca.

Pored Opštih uslova propisanih Zakonom o radu F BiH, kandidat mora ispunjavati i Posebne uslove utvrđene Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću, broj:01-439/2013 od 29.01.2013.godine i to: I ciklus studija-bachelor 240 ECTS bodova ili VS-VII stepen, Ekonomski fakultet, 2 (dvije)godine radnog iskustva, poznavanje rada na računaru.
 
Sistematizovano radno mjesto obuhvata poslove:
-Prikuplja prijedloge planova nabavki organizacionih jedinica i službi, vrši njihovu obradu i selekciju po ekonomskim kodovima i vrstama nabavki u saradnji Službom za finansije; daje mišljenje u postupcima javnih nabavki; prati aktivnosti na donošenju plana nabavki, te izrađuje prijedlog Plana nabavki; sačinjava obavještenja i izvještaje o javnim nabavkama i  iste dostavlja Agenciji za javne nabavke; obrađuje zahtjeve za javne nabavke putem direktnog sporazuma i učestvuje u njihovoj realizaciji; učestvuje u provođenju postupaka javnih nabavki (izrada tenderske dokumentacije i ostale potrebne dokumentacije); prati, ažurira i vodi sve vrste evidencija u postupcima javnih nabavki; izrađuje odluke, rješenja i obavještenja u provođenju procedura javnih nabavki; prati vremenske rokove utvrđene  zakonom u proceduri javnih nabavki; učestvuje u izradi ugovora o nabavci roba, usluga ili radova; te prethodno pribavlja  potrebne saglasnosti za zaključivanje istih; vrši korespodenciju sa odabranim ponuđačem u toku realizacije ugovora, obavlja i druge poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Kandidat je dužan uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti orginalne dokumente ili ovjerenu fotokopiju dokumenata koji su dokaz opštih i posebnih uslova traženih Javnim konkursom i to:
-Prijava sa biografijom,
-Diplomu o završenom I ciklusu studija (240 ECTS bodova) ili VS-VII stepen,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu
-Uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu nakon sticanja diplome I ciklusa studija (240 ECTS ) ili VS
-Uvjerenje/certifikat o poznavanju rada na računaru.
Sa kandidatima čije prijave budu blagovremene i potpune, obavit će se prethodna provjera sposobnosti testiranjem, putem intervjua, odnosno praktičnog rada. Kandidat koji bude izabran u obavezi je prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti: ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na koje je izabran, kao i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).

Konkurs ostaje otvoren 15  dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili preporučenom poštom sa naznakom :“PRIJAVA NA KONKURS-Viši stručni saradnik za javne nabavke NE OTVARAJ“, na adresu:
Univerzitet u Bihaću,
UL. Pape Ivana Pavla II, 2/II,
77 000 Bihać.
Za Konkursnu komisiju


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 9 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja