Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Na osnovu Odluka Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-1874/2019, 06-1875/2019, 06-1876/19 i 06-1879/19 od 28.3.2019. godine Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za ponovni izbor/izbor  u naučno - nastavna zvanja
i angažman nastavnika i saradnika za ljetni semestar 2018/19. godine

 

1.  Naučna grana Računarstvo  i naučna grana Opća informatika i metodika nastave informatike - docent  /ponovni izbor   - 1 (jedan) izvršilac
2. Područje Humanističke nauke, polje Jezici i književnost grana Savremeni njemački jezik i polje Interdisciplinarne humanističke nauke, grana Metodika nastave njemačkog jezika  - asistent -1(jedan)  izvršilac
3. Područje Humanističke nauke, polje Jezici i književnost grana Lingvistika njemačkog jezika - asistent -1(jedan)  izvršilac
4. Angažman nastavnika i saradnika za ljetni semestar ak. 2018/19. godine:
a) Morfologija engleskog jezika - nastavnik -1 izvršilac  - 30  sati
b) Savremeni engleski jezik VIII  - saradnik  -1 izvršilac- 30 sati

Kandidati su uz prijavu na konkurs i biografiju (CV) obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
- Diplome:  doktorsku, magistarsku i diplomu VII stepena/240 ECTS bodova (za ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje docent pozicija pod rednim brojem 1 i za poziciju pod rednim brojem 4. a))
- Diplome: diplomu VII stepena/240 ECTS bodova  (za asistenta pozicije pod rednim brojevima 2. i 3. i za poziciju pod rednim brojem 4b)
- Dokaz o položenim ispitima s ocjenama/ prosjek ocjena (za asistenta)
- Objavljene naučne i stručne radove, pregledne članke i ostale radove relevantne za izbor
- Odluku o izboru u prethodno odgovarajuće naučno-nastavno zvanje  za oblast navedenu u konkursu
(za poziciju pod rednim brojem1)
- dokaz o poznavanju svjetskog jezika, u skladu s članom 194. stav (8) Statuta Univerziteta u Bihaću (za asistenta)
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu  (ne starije od tri mjeseca)
- Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak kod nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca)
- Rješenje o nostrifikaciji diplome (ukoliko je diploma stečena u inostranstvu)
- dokaz o izboru u naučno-nastavno zvanje za predmet na koji se prijavljuju ( za poziciju pod rednim brojem 4. angažman nastavnika i saradnika)

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst ("Sl. glasnik USK-a" broj: 24/17) kao i odredbama Statuta Univerziteta u Bihaću  čl. 193. stav (3), 194. stav  (5) (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću - www.unbi.ba)

OGLAŠAVANJE I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA:
Prijavu na Javni konkurs, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, neposredno na protokol Fakulteta ili putem pošte preporučeno na adresu:
UNIVERZITET U BIHAĆU
PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ
Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać
s naznakom:
"Prijava na Javni konkurs za ponovni izbor/izbor u  naučno-nastavna zvanja i angažman nastavnika i saradnika"


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 11 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja