Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-7268/2018 od 27.12.2018. godine, raspisuje se


JAVNI KONKURS/NATJEČAJ
za izbor u zvanje


1.    Saradnik – u zvanje asistenta, za užu naučnu oblast „Ekonomska teorija i makroekonomski menadžment“, 2 izvršioca
2.    Saradnik – u zvanje asistenta, za užu naučnu oblast „Računovodstvo“, 2 izvršioca
3.    Saradnik – u zvanje asistenta, za užu naučnu oblast „Marketing“, 1 izvršilac

Uslovi: pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o Visokom obrazovanju Unsko – sanskog kantona, kao i odredbama Statuta Univerziteta u Bihaću, član 194., stav (5) i (7), koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću – www.unbi.ba. 
Kandidati su dužni uz prijavu na konkurs priložiti:
1.    biografiju sa bibliografijom,
2.    izvod iz matične knjige rođenih – original,
3.    uvjerenje o državljanstvu – original (ne starije od 3 mjeseci),
4.    uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (od nadležnog suda – ne starije od 3 mjeseca) – original ili ovjerena kopija,
5.    uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama/prosjek ocjena na dodiplomskom studiju – original ili ovjerena kopija,
6.    dokaz o stručnoj spremi – diploma o završenom fakultetu – ovjerena kopija,
7.    dokaz o poznavanju svjetskog jezika, u skladu sa članom 194. stav (8) Statuta Univerziteta u Bihaću,
8.    rješenje o nostrifikaciji diplome (ukoliko je diploma stečena u inostranstvu).

Sve informacije u vezi konkursa, mogu se dobiti na telefon 037/222-513. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijave donijeti lično ili slati poštom na adresu;
Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, Ulica Pape Ivana Pavla II 2/II, 77 000 Bihać, sa naznakom za “Konkurs za izbor u odgovarajuće saradničko zvanje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću”


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 9 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja