Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju-Prečišćen tekst- („Sl. glasnik USK-a“ broj:24/17), Odluke Nastavno-naučnog vijeća Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, broj:01-563 od 21.05.2018.godine i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj:03-017-2437/2018 od 14.06.2018.godine, Tehnički fakultet objavljuje


KONKURS/NATJEČAJ
za upis studenata u I godinu Trećeg ciklusa studija
„SAVREMENE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE“, na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u akademskoj 2018/2019.godini

 


AKADEMSKO ZVANJE PO ZAVRŠETKU DOKTORSKOG STUDIJA
Završetkom doktorskog studija iz studijskog programa „Savremene proizvodne tehnologije“, kandidati imaju pravo na stjecanje akademske titule i naučnog zvanja Doktor tehničkih nauka iz oblasti proizvodno-konstrukciono mašinstvo (480 ECTS bodova) i Doktor tehničkih nauka iz oblasti tehnologija obrade drveta (480 ECTS bodova).
TRAJANJE DOKTORSKOG STUDIJA:
Doktorski studij SAVREMEN PROIZVODNE TEHNOLOGIJE, traje tri (3) akademske godine, odnosno šest (6) semetara i vrednuje se sa 180 ECTS studijskih bodova. Predavanja, konsultacije i istraživanja traju četiri (4) semestra  a objava rezultata istraživanja i izrada doktorskog rada dva (2) semestra. U prvom semestru sluša se obavezni seminarski modul i tri obavezna predmeta, u drugom semestru sluša se pet(5) izbornih predmeta, u trećem i četvrom semestru se pod mentorstvom  izvode naučna istraživanja, u petom semestru se dovršavaju naučna istraživanja i radi doktorski rad, te u šestom semestru se dovršava i po završetu semestra javno brani doktorski rad.
BROJ DOKTORANATA ZA UPIS: 10
USLOVI ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ:
Kandidati koji žele da se upišu na ovaj doktorski studij treba da ispunjavaju jedan od slijedećih uslova:
a) da imaju završen II ciklus studija iz naučnog polja mašinstva, odnosno užih naučnih oblasti: proizvodno mašinstvo, konstrukciono mašinstvo, tehnologije drveta, dizajn proizvoda od drveta, kao i kandidati koji su završili II ciklus studija iz užih naučnih oblasti Tehnologije drveta i Dizajn proizvoda od drveta, na šumarskom fakultetu.
b) da su stekli diplomu magistra nauka iz pomenutih naučnih oblasti iz tačke a), po predbolonjskom procesu,
c) da su stekli diplomu diplomiranji inženjer  iz pomenutih užih naučnih oblasti (tačka a), na nekom od tehničkih, ili šumarskih fakulteta , po predbolonjskom procesu obrazovanja.
Kanidatima za upis koji su stekli  titulu magistra nauka prije uvođenja Bolonjskog procesa obrazovanja priznaje se do 60 ECTS studijskih bodova (dva semestra), a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.
Direktno pravo upisa na doktorski studij imaju kandidati (pod tačkom a, b i c) koji su diplomirali sa prosječnom ocjenom 8,50. Kandidati koji imaju manji prosjek ocjena sa pomenutog školovanja, trebaju priložiti dvije preporuke od uglednih naučnih radnika iz užih naučnih oblasti na koje se vrši upis na doktorski studij. Ostali uvjeti upisa regulisani su Pravilima studiranja na III ciklusu studija Univerziteta u Bihaću.
POTREBNA DOKUMENTACIJA: podatke o potrebnoj dokumentaciji za prijavu na konkurs i iznos školarine zainteresirani kandidati će dobiti u studentskoj službi Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću.
ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS:
Rok za prijavu na konkurs je trideset (30) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu Dnevni avaz Sarajevo.
Konkurs će biti objavljen  i na web stranici Univerziteta u Bihaću (www.unbi.ba) i web stranici Tehničkog fakultet u Bihaću (www.tfb.ba).
Prijave na konkurs za treći ciklus studija sa potrebnim prilozima dostaviti na adresu:
JU UNIVERZITET U BIHAĆU
TEHNIČKI FAKULTET BIHAĆ
Ulica dr. Irfana Ljubijankića bb Bihać
77 000 Bihać
Sa naznakom: „ne otvarati-prijava na dokstrski studij“
Napomena: Dokumentacija dostavljena u ovjerenoj kopiji neće se vraćati kandidatima.


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 9 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja