Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Na osnovu Odluke rektora Univerziteta u Bihaćubroj:02-4442/2018 od 18.07.2018.godine, člana 10. Pravilnika o radu Univerziteta u Bihaću, broj:01-1197/17 od 22.02.2017.godine,  au vezi sa članom 18. i 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću Univerziteta u Bihaću, broj:01-439/2013 od 29.01.2013.godine, Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, objavljuje

 


JAVNI KONKURS
Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću na poslovima radnog mjesta:
1. Laborant CNC laboratorije, puno radno vrijeme, 1 izvršilac
2. Referent u prijemnoj kancelariji,puno radno vrijeme,1 izvršilacUslovi Konkursa:
Pored Opštih uslova propisanih Zakonom o radu F BiH, kandidati treba da ispunjavaju i Posebne uslove utvrđene Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću i to:
1.Laborant CNC laboratorije
I ciklus studija-bachelor 240/180 ECTS bodova ili VII stepen/VS, mašinskog smjera, 3 (tri) godine
radnog iskustva,
2. Referent u prijemnoj kancelariji organizacione jedinice
SSS (IV stepen stručne spreme), 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti orginalne dokumente ili ovjerenu fotokopiju dokumenata koji su dokaz opštih i posebnih uslova traženih konkursom i to:
-Prijava sa biografijom,
-Diplomu o završenom I ciklusu studija/fakultetu, za poziciju pod rednim brojem 1.,
-Svjedočanstvo o završenoj  srednjoj školi za poziciju pod rednim brojem 2.,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
-Uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu nakon sticanja diplome I ciklusa studija (240/180 ECTS
bodova) ili VII stepen/VS, za poziciju pod rednim brojem 1.
-Uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu nakon sticanja svjedočanstva (SSS, IV stepen),za poziciju pod rednim brojem 2.

Sa kandidatima koji apliciraju na poziciju 1. i 2. ovog Javnog konkursa, čije prijave budu blagovremene i potpune, obaviće se prethodna provjera sposobnosti putem testiranja i intervjua. Kandidat koji bude izabran u obavezi je prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na koje je izabran i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).

Javni konkurs ostaje otvoren 15  dana od dana objavljivanja.
Dokumentacija kandidata dostavljena u ovjerenoj kopiji neće se vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave naKonkurs  se mogu predati neposredno na protokol Tehničkog fakulteta ili putem pošte na adresu:
Tehnički fakultet Bihać
UL. Dr. Irfana Ljubijankića bb
77 000 Bihać,
Sa naznakom „Prijave na Javni konkurs.“ radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje, Ne otvarati“


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 12 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja