Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Na osnovu člana 107. Statuta Univerziteta u Bihaću (Univerzitet u Bihaću, broj: 01-1914/09 od 27.10.2009.godine) člana 18. i 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću (broj: 01-439/2013 od 29.01.2013. godine), člana 9. Pravilnika o radu Univerziteta u Bihaću ( Privremeni upravni odbor Univerziteta u Bihaću broj: 01-1197/2017 od 22.2.2017. godine) i na osnovu odluke rektora Univerziteta u Bihaću broj: 02-4448/2018 od 18.7.2018. godine Pedagoški fakultet objavljuje JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos zaposlenika na održavanju čistoće/kafe kuharica
na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom1.    Prijem u radni odnos zaposlenika na održavanju čistoće/kafe kuharica  -  1 izvršilac
na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom .

Uslovi:
Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, kandidati treba da  ispunjavaju i posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Bihaću  ( član 21. u dijelu koji se odnosi na navedenu poziciju)  i to:
- NK radnik sa završenom osmogodišnjom školom,  šest  (6) mjeseci radnog iskustva

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Kandidati su dužni  uz prijavu na oglas dostaviti:
-    Kraću biografiju i kontakt adresu
-    Svjedočanstvo o završenoj osmogodišnjoj školi, original ili ovjerena fotokopija,
-    Izvod iz matične knjige rođenih, original
-    Uvjerenje o državljanstvu- original ili ovjerenu fotokopiju (ne starije od šest mjeseci)
-    Uvjerenje o radnom iskustvu.
-    Kandidat koji bude izabran u obavezi je prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na koje je izabran i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).
Sa kandidatima ovog javnog oglasa čije prijave budu potpune i blagovremene, obaviće se provjera  sposobnosti. Rok za podnošenje prijava na javni oglas je osam (8) dana računajući od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama "Avaz  roto press". Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

OGLAŠAVANJE I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA:

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od osam  dana od dana objavljivanja, lično ili putem pošte preporučeno na adresu:
UNIVERZITET U BIHAĆU
PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ
Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać
sa naznakom:                                    

„Prijava na oglas za prijem u radni odnos." 


                                 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 8 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja