Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Na osnovu člana 154. Statuta Univerziteta u Bihaću (Univerzitet u Bihaću,broj: 01-1914/09 od 27.10.2009. godine) a u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-4350/2017 od 28.6.2017. godine i Odlukom Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-1436/2017 od 4.10.2017. godine Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, raspisuje

 

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za upis studenata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija

na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

u akademskoj 2017/18. godini

Plan upisa u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija

Studijski odsjekBroj kandidata
Odsjek za bosanski jezik i književnost10
Odsjek za njemački jezik i književnost10
Odsjek za matematiku-fiziku (matematika/fizika/informatika)10
Odsjek za razrednu nastavu10
Odsjek za predškolski odgoj10
Odsjek za engleski jezik I književnost10
Odsjek za tjelesni odgoj i sport10

 

Uslovi: Pravo upisa u I godinu, II ciklusa studija imaju kandidati sa završenim I ciklusom studija i stečenih 240 ECTS bodova, u skladu sa članom 154. Statuta Univerziteta u Bihaću, kao i kandidati koji su završili četvorogodišnji studij po predbolonjskom sistemu školovanja.

 

Prijavljivanje na konkurs: Kandidati su uz prijavu na konkurs/natječaj i biografiju (CV) obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

  1. Fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06. 04. 1992. godine),
  2. Uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studija sa pregledom svih predmeta i ocjena,
  3. Izvod iz matične knjige rođenih,
  4. Uvjerenje o državljanstvu.

Bliže odredbe i uslove upisa studenata u I godinu II ciklusa studija, zainteresirani kandidati  će dobiti  u Studentskoj službi Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

 

Oglašavanje i rok dostavljanja prijava: Prijavu na konkurs/natječaj, odnosno sve tražene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na protokol Fakulteta svakim radnim danom od 8:00 do 15:00 ili putem pošte preporučeno na adresu:

 

UNIVERZITET U BIHAĆU

PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ

Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb

77 000 Bihać

 

sa naznakom:

“Prijava na konkurs za upis u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija”

Konkurs je objavljen u dnevnim novinama “Oslobođenje” 20.10.2017. godine.


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 4 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja