Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Na osnovu člana 33. Zakona o Univerzitetu u Bihaću (“Sl. glasnik USK”, broj: 16/09), članova 108. i 109. Statuta Univerziteta u Bihaću i Odluke Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta u Bihaću, broj: 0203-2633/13 od 26.11.2013 godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, raspisuje

  KONKURS / NATJEČAJ

 za izbor dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

 I

Za dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine

b) da je stariji od 18 godina

c) da se protiv kandidata za dekana ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana

 

Pored opštih uslova, kandidat treba da ispunjava sljedeće posebne uslove:

a) da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog/vanrednog profesora ili docenta, koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom i Statutom Univerziteta u Bihaću

b) da je   u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću sa punim radnim vremenom, odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;

c) da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili neke organizacije povezane s političkom partijom.

Dekan se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine.

  II

Za dekana može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Fakultetom, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

  III

 Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu.

2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

3. Izvod iz matične knjige rođenih;

4. Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju postupka za krivično djelo i uvjerenje o nevođenju postupka za privredni prijestup ( ne starije od 3 mjeseca);

5. Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog/vanrednog profesora ili docenta;

6. Uvjerenje o radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću s punim radnim vremenom, odnosno potpisanu izjavu ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;

7. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom ovjerenu kod nadležnog organa ili notara;

8. Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

 Ako je diploma o naučnom stepenu doktora nauka stečena u inostranstvu, kandidat obavezno dostavlja i rješenje o nostrifikaciji iste.

IV

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom, prezentirat će svoj program rada i razvoja na izbornoj sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

 V

  Prijave sa svim potrebnim  dokazima, dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Oslobođenje”.

  Prijava na konkurs s potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, na adresu:

 

 Univerzitet u Bihaću, Pedagoški fakultet Bihać,

 Žegar, Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać

  sa obaveznom  naznakom NE OTVARATI

 (Prijava na konkurs za izbor dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću)

 

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 5 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja