Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Na osnovu Statuta Univerziteta u Bihaću i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću br. 06-6552/2016 od 20.10.2016. god.

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs

a)    za izbor u zvanje nastavnika - vanredni profesor (napredovanje)

1.    Područje: Prirodne nauke
Polje: Fizika
Grana (uža naučna oblast): Opća i nuklearna fizika, vanredni profesor - 1 izvršilac

Kandidati su dužni dostaviti:

1.    Prijavu na konkurs
2.    Biografiju
3.    Bibliografiju
4.    Izvod iz matične knjige rođenih (original)
5.    Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka ne starije od 3 mjeseca - original ili ovjerena kopija.
6.    Diploma doktorata iz odgovarajuće oblasti  (original ili ovjerena kopija)
7.    Rješenje o nostrifikaciji gore navedene diplome ukoliko je diploma stečena u inostranstvu (original i1i ovjerena kopija)
8.    Uvjerenje o drfavljanstvu ne starije od 3 mjeseca (original)
9.    Odluka o izboru u naučno-nastavno zvanje docenta (original ili ovjerena kopija)

b)    za izbor u zvanje saradnika-asistenta

1.    Područje: Humanističke nauke
Polje: Jezici i  književnost
Grane: Lingvistika njemackog jezika i Fonetika i fonologija njemackog jezika asistent - 1 izvršilac

Kandidati su dužni dostaviti:

1.    Prijavu na konkurs
2.    Biografiju
3.    Izvod iz matične knjige rođenih (original)
4.    Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka ne starije od 3 mjeseca - original ili ovjerena kopija
5.    Diploma dodiplomskog studija iz odgovarajuće oblasti - VII stepen/240 ECTS bodova (original ili  ovjerena kopija)
6.    Rješenje o nostrifikaciji gore navedene diplome ukoliko je diploma stečena u inostranstvu (original ili ovjerena kopija)
7.    Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 3 mjeseca (original)
8.    Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika, najmanje srednjeg nivoa
9.    Uvjerenje o položenim ispitima sa  ocjenama/prosjek ocjena (original ili ovjerena kopija)

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu potrebno je da kandidati ispunjavaju i  posebne uslove propisane zakonom o Visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Bihaću.
 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana računajući od dana objavljivanja ovog konkursa. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Univerzitet  u Bihaću,
Pedagoški  fakultet, 
ul. Luke Marjanovića  bb,
77 000 Bihać

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava  na  konkurs". Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 21 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja