Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Na osnovu Odluke, broj: 02-95/2016 od 06.01.2016. godine, člana 18. i 21. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću, broj: 01-439/13 od 29.01.2013. godine, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću, raspisuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme na  Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću


1.    ZAPOSLENIK NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE/KAFE KUHARICA  – 1 izvršilac na neodređeno  vrijeme

 

USLOVI: Pored opštih uslova  propisanih Zakonom o radu F BiH kandidat mora ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Bihaću i to za poziciju pod rednim brojem
1: Uslovi NK radnik, sa završenom osmogodišnjom školom, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva
Pozicija broj 1 obuhvata
-  Svakodnevno čisti radne prostorije i održava inventar:
-  svakodnevno briše prašinu sa inventara, prozora, zidova, vrata i dr.
-  po potrebi više puta dnevno održava čistoću mokrih čvorova, hola, stepeništa i hodnika;
-  pere prozore i po potrebi zavjese, te čisti itisone;
-  prijavljuje portiru, odnosno rukovodiocu Službe uočene kvarove, nedostatke i nastalu štetu;
-  po završetku radnog vremena, provjerava i ostavlja u sigurnom stanju: prozore, vrata, vodovodne i električne  
   instalacije;
-  obavlja poslove na pripremanju i služenju hladnih i toplih napitaka;
-  trebuje i planira namirnice koje se pripremaju u kuhinji;
-  vodi evidenciju o nabavljenim i izdatim namirnicama;
-  održava inventar u kuhinji;
-  održava higijenu u kuhinji;
-  obavlja i druge poslove koje mu povjeri neposredni rukovodilac

POTREBNA DOKUMENTACIJA
-    Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju i kontakt adresu priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih konkursom i to:
-    Dokaz o stručnoj spremi,
-    Izvod iz matične knjige rođenih;
-    Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerenu fotokopiju (ne starije od šest mjeseci);
-    Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca)
-    Uvjerenje /potvrdu ranijeg poslodavca o radnom iskustvu
Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti nakon prijema u radni odnos (ne starije od tri mjeseca).

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa.
Prijave se mogu predati neposredno na protokol fakulteta ili preporučeno putem pošte na adresu:
PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ,
Ul. Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać,
sa naznakom: "Prijava na konkurs / natječaj za za popunu upražnjenih radnih mjesta na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću ".
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 16 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja