Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

UNIVERZITET  U  BIHAĆU
Senat Univerziteta u Bihaću

Na osnovu člana 15. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH („Sl.glasnik BiH“, broj:59/07), člana 97.  Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik USK-a“, broj:08/09, 9/10,4/11 i 06/13),  člana 16.  Zakona o Univerzitetu u Bihaću („ Sl.glasnik USK-a“, broj:16/09, 4/11 i 06/13) i člana 52. Statuta Univerziteta u Bihaću i  Odluke Senata  Univerziteta u Bihaću, broj:06-5926/2013 od 07.11.2013 godine, Senat Univerziteta u Bihaću raspisuje

K  O  N  K  U  R  S
za izbor  3 (tri) člana Upravnog odbora  Univerziteta u Bihaću iz reda nastavnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću na mandatni period od četiri godine

Opis pozicije:

-          Upravni odbor je organ upravljanja Univerziteta.

 Kandidati  za izbor  za članove  Upravnog odbora iz reda nastavnika u radnom odnosu na  Univerzitetu moraju  ispunjavati opće i posebne uslove:

I Opći uslovi:

a)      Da su državljani BiH,
b)      Da su stariji od 18 godina,
c)      Da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se kandiduju,
d)      Da nisu osuđivani  za krivično djelo ili privredni prestup, koji predstavljaju smetnju za imenovanje na date poslove/funkciju,u roku od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne,
e)      Da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na navedenoj poziciji,
f)       Nepostojanje optužnice Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju ( član IX1. Ustava BiH).

II Posebni uslovi su:

a)      Da imaju izbor u jedno od nastavničkih zvanja,
b)      Da su u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću sa punim radnim vremenom,
c)      Da nemaju funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana sa političkom partijom,
d)      Da nemaju privatni finansijski interes na Univerzitetu          .          

Rektor, prorektor, rukovodilac organizacione jedinice Univerziteta  i članovi Senata ne mogu biti članovi Upravnog odbora.
Za člana Upravnog odbora ne mogu biti imenovana dva kandidata iz iste organizacine jedinice.

Uz prijavu kandidat treba dostaviti:
1.   Biografiju/CV,
2.   Uvjerenje o državljanstvu,
3.   Rodni list,
4.   Ljekarsko uvjerenje (ne starije od  3 mjeseca),
5.   Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (od nadležnog suda ne starije od 3 mjeseca),
6.   Dokaz o izboru u jedno od nastavničkih zvanja,
7.   Ovjerene izjave kandidata na navode, pod  I pod alineja „d“, „e“ i „f“; i pod  II alineja „c“ i „d“.
8.   Potvrda o radnom odnosu sa punim radnim vremenom na nekoj od organizacionih jedinica Univerziteta u Bihaću.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerene kopije.

Rok za prijavljivanje na konkurs kandidata je 15 (petnaest) dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane

Prijave sa dokazima o ispunjavanju navedenih ulova dostaviti lično ili preporučenom poštom sa naznakom: «PRIJAVA NA KONKURS za člana Upravnog odbora  Univerziteta u Bihaću– ne otvaraj» na adresu:

Univerzitet u Bihaću
Konkursna komisija
Pape Ivana Pavla II (2/II)
77 000  Bihać  


 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 10 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja