Ukratko o Univerzitetu

Univerzitet u Bihaću je osnovan 28.07.1997. godine. Predstavlja javnu ustanovu koja organizuje i izvodi univerzitetske studije, naučni i visoko stručni rad. Razvija naučno, tehnološko i umjetničko stvaralaštvo. Predstavlja jedan od 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, sa prosječnim brojem studenata između 3000 i 5000.

  Detaljnije...

Misija i vizija

Misija Univerziteta u Bihaću kontinuirano prenosi i razvija međunarodno prepoznatljiv kvalitet naučnih, umjetničkih i stručnih istraživanja i visokog obrazovanja na tri stupnja Bolonjskog ciklusa, naučnoistraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, kako bi, kroz generiranje, transfer i primjenu znanja...

Detaljnije...

Fakulteti

Univerzitet u Bihaću ima 7 fakulteta  (organizacionih jedinica). To su Biotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Tehnički fakultet, Pedagoški fakultet, Pravni fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Više o fakultetima (organizacionim jedinicama) i podacima vezanim za njih možete naći u istoimenoj sekciji.

Detaljnije...
 

Riječ rektora

Univerzitet u Bihaću je dio Evropskog Prostora Visokog Obrazovanja i u toj ulozi nastoji djelovati u skladu s politikama i dokumentima Evropske Unije. Glavni izazov akademskom osoblju i studentima u vremenu velikih promjena predstavlja iznalaženje pravog odgovora na zahtjeve društva, nauke, obrazovanja i privrede.

Pročitaj sve...
 

Članice univerziteta Fakulteti, ustanove

Biotehnički fakultet
Ekonomski fakultet
Islamski pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Tehnički fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

Pročitaj više...

Međunarodna saradnja

Stipendije

Programi razmjene

Konferencije, seminari..

Brošura (Engl.)

Pogledajte sve...

Softver Pristup

Adobe Connect

Registar studijskih programa

KPI

Pregled registra

Javne nabavke Univerzitet u Bihaću

Plan javnih nabavki 2019

Pravilnik o Javnim nabavkama

Interni Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Poslovnik o radu Komisije


Obavještenja i ostale dokumente možete pogledati ovdje.

Projekti i NIR


Jedan od prioriteta zemalja Evropske Unije jeste stvaranje zajedničkog Evropskog prostora visokog obrazovanja i Evropskog istraživačkog prostora. Međunarodni, kao i naučno-istraživači aspekt Univerziteta u Bihaću neophodno je podići na kvalitativno drugačije osnove, shvatiti važnost istih da bi Univerzitet u Bihaću u konačnici postao prepoznatljiv kako i Evropskom prostoru visokog obrazovanja, tako i u Evropskom istraživačkom prostoru.

1. Uključeno je dosta novih nastavnika, kao i studenata u domaće i međunarodne projekte.
2. Aplicirano je za više od 40 projekata, domaćih i međunarodnih.


Iz Erasmus+ kancelarije u BiH su nam proslijedili obavijest o otvorenom pozivu za prijavu na Erasmus+ projekte za 2016. godinu sa naznačenim ključnim aktivnostima unutar tog programa.Detaljni uvjeti ovog poziva za podnošenje prijedloga, uključujući i prioritete, mogu se pronaći u vodiču programa Erasmus+ koji se nalazi na linku ispod. U slučaju da ste zainteresirani za prijavu i imate ideju za projekat unutar ovog programa ili želite da provjerite unutar koje aktivnosti Univerzitet u Bihaću može da učestvuje kao aplikant ili partner institucija, molimo Vas da se obratite Uredu za međunarodnu saradnju na e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Vodič


Konkurs za UNESCO/PhosAgro/IUPAC istraživačke grantove u oblasti zelene hemije

U okviru partnerstva između UNESCO-a, ruske kompanije PhosAgro i Međunarodne unije za čistu i primjenjenu hemiju (IUPAC), raspisan je konkurs za istraživačke grantove do 30.000,00 US$ za mlade istraživače sa inovativnim prijedlozima projekata u oblasti zelene hemije. Za grant sredstva se mogu prijaviti mladi istraživači do 35 godina starosti koji vode istraživačke projekte koji se mogu realizirati u roku od godinu dana. Konkurs je otvoren do 28. februara 2016. godine.

Detaljne informacije o konkursu, uslovima i načinu prijavljivanja se mogu naći na linku:

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/chemistry/green-chemistry-for-life/


 

TEKUĆI PROJEKTI (međunarodni)

Tempus program

Tempus program EU od 2014. godine zajedno sa ostalim programima EU za obrazovanje, prelazi u Erasmus Plus program.

•     BOSNIA AND HERZEGOVINA QUALIFICATION FRAMEWORK FOR HIGHER EDUCATION – BHQFHE (544464-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES) - Kvalifikacijski okvir u visokom obrazovanju u BiH http://www.bhqfhe.eu/en

Koordinator projekta: Univerzitet u Paderbornu
Trajanje projekta: Decembar 2013 – Decembar 2016
Glavni cilj Projekta je podrška strukturalnoj reformi visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, podrška razvoju kvalifikacijskog okvira za visoko obrazovanje sukladno državnim prioritetima i njegovo implementiranje na različitim institucionalnim razinama. Projekt treba da osigura modele za potpuno formalno implementiranje BHQFHE-a na institucionalnim razinama utemeljeno na svim kriterijima i procedurama Europskog kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje (EQF-LLL) i Kvalifikacijskog okvira europskog prostora visokog obrazovanja (QF- EHEA).

•     BENCHMARKING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT OF HIGHER EDUCATION PERFORMANCE (BIHTEK – 530696 – TEMPUS – 1 – 2012 – 1- BE – TEMPUS –SMGR) - Benchmarking kao alat za unapređenje učinkovitosti visokog obrazovanja

Koordinator projekta: KaHo Sint -Lieven, Gent, Belgija
Trajanje projekta: 15.10.2012. – 14. 10. 2015.
 Glavni cilj projekta je upoznavanje BiH univerziteta sa metodologijom benchmarkinga kao modernog alata za upravljanje, te kao najefikasniji način za unapređenje kvaliteta. Ovo je osnovni korak za dalju implementaciju bolonjskog procesa u BiH. Konzorcij je sastavljen od 8 javnih univerziteta u BiH i 3 evropska univerziteta, Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta BiH, Agencija za akreditaciju visokog obrazovanja Republike Srpske, 4 ministarstva obrazovanja i CEENQA. Nakon sagledavanja benchmarking pristupa i strategija na EU univerzitetima, organizirat će se različiti seminari za osoblje iz BiH kako bi se bolje razumjeli koncepti i prakse benchmarkinga, te njihova primjena u visokom obrazovanju. Organizirat će se i studijske posjete evropskim univerzitetima u cilju učenja o primjeni benchmarkinga u EU zemljama. Pilot projekat fokusira se na nekoliko područja univerzitetskog djelovanja (upravljanje, osiguranje kvaliteta, reforma NPP-a, konkurentnost, itd.)

•    Studies in Bioengineering and Medical Informatics - BIOEMIS - (530423-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR)

Koordinator projekta: University of Birmingham, Velika Britanija
Trajanje projekta: 15/ 10/ 2012 - 14/ 10/ 2015
Bioinženjering i njegove sastavne discipline Biomedicinski inženjering (BI) i Medicinska informatika (MI) predstavljaju moderne i dinamične naučno-tehnološke oblasti koje se već nekoliko decenija širom svijeta proučavaju u okviru samostalnih studijskih programa.Nepobitna je činjenica da je današnja medicina najviše napredovala zahvaljujući primjeni savremenih tehnoloških dostignuća kako u dijagnostici i terapiji, tako i u organizaciji zdravstvene zaštite.To je jedino moguće ako postoji tijesna saradnja između BI i MI inženjera/stručnjaka sa jedne strane i njihovih medicinskih kolega (ljekara ili ostalog medicinskog osoblja) sa druge.Do sada, na našim prostorima nije postojalo organizovano školovanje u BI i MI pa je Evropska Unija prepoznala ovaj problem i kroz TEMPUS BioEMIS pomaže i postiče njegovo uvođenje na prostorima Zapadnog Balkana.
Sam BioEMIS projekat ima za cilj uvođenje nekoliko studijskih programa iz BI i MI na nekoliko regionalnih univerziteta u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnog Gori i to na nivoima od osnovnih do doktorskih studija.
Link za web stranicu: http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/BioEMIS/index.aspx


•     EQUAL OPPORTUNITIES FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN HIGHER EDUCATION – EQOPP (516939-TEMPUS-1-2011-1-BA-TEMPUS-SMHES) - Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama)

Koordinator projekta za BiH: Univerzitet u Sarajevu
Trajanje projekta:15/10/2011 - 14/10/2014
Specifični ciljevi projekta su:
1. Osigurati analizu postojećeg stanja za studente sa posebnim potrebama u BiH
2.Kreirati politiku, institucionalne postupake i modela uključivanja pogodno za sve bh. univerzitete
3. Osigurati jednak pristup visokom obrazovanju u BiH za studente s posebnim potrebama
4. Promicanje jednakog pristupa i mogućnosti u srednjem i visokom obrazovanju u BiH
5. Poticati  i uspostaviti mrežne mehanizme između studenata sa i bez invaliditeta, nevladinih organizacija koje se bave ovom tematikom i bh. univerziteta.
Link za web stranicu: http://www.eqopp.ba

•     DEVELOPING INFORMATION LITERACY FOR LIFELONG LEARNING AND KNOWLEDGE ECONOMY IN WESTERN BALKAN COUNTRIES - RINGIDEA (517117-Tempus-1-2011-1-IE-Tempus-JPHES ) - Razvoj informacijske pismenosti za cjeloživotno učenje i ekonomiju znanja u zemljama Zapadnog balkana

Koordinator projekta: Limerick Institute of Technology, Irska
Trajanje projekta: 15. 10. 2011-14. 10. 2014 (zatražen produžetak i na 2015. godinu)
Specifični ciljevi su:
1. Razvoj IL programa za cjeloživotno učenje njihovo korištenje u nastavne programe prema potrebi.
2.Razvoj inovativnih online IL modula za cjeloživotno učenje.
3.Usklađivanje IL programa s onima koji su trenutno aktivni u zemljama Zapadnog Balkana.
4.Jačati kapacitete visokoškolskih institucija za strateško planiranje i provedbu IL programa radi sticanja prenosive vještine za konkurentnom i dinamičnom privredom utemeljenoj na znanju.
5.Razviti IL politiku, smjernice, - ciljeve, misiju. Širenje informacija o pristupima IL razvoja i osigurati njihovu održivost.
Link za web stranicu: http://www.ringidea.org

•     EMBEDDING QUALITY ASSURANCE IN DOCTORAL EDUCATION – EQADE (516891- TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-SMGR) - Uvođenje osiguranja kvalitete u doktorsko obrazovanje

Koordinator projekta: Univerzitet u Heidelbergu, Njemačka
Trajanje projekta: 15/10/2011-14/10/2014
Specifični ciljevi projekta EQADE su:
1. Integracija i učinkovitije upravljanje doktorskim obrazovanjem u BiH na 8 javnih univerziteta   do kraja 2013, godine;
2. Formuliranje i usvajanje standarda kvalitete doktorskog obrazovanja na univerzitetu i državnoj razini do kraja 2013;
3. Razvoj jednog doktorskog programa po univerzitetu (8 pilot projekata) u skladu s usvojenim procedurama i standardima kvalitete do kraja 2014.


Life Long Learning Programme – Erasmus

 •     UNIVERSITY EDUCATORS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT - UE4SD (540051-LLP-1-2013 - 1) – Univerzitetski nastavnici za održivi razvoj 

Koordinator projekta: Univerzitet Glouchestershire, Velika Britanija
Trajanje Projekta: 01/10/2013 – 30/09/2016
Broj partnera: 55 visokoškolskih ustanova u 34 zemlje
Cilj projekta: Unaprijediti razmjenu i saradnju u oblasti održivog razvoja visokoškolskih ustanova. Mjerljivi ciljevi projekta ogledat će se u razvoju kompetencija univerzitetskih nastavnika u oblasti održivog razvoja, koji će biti sposobni za modernizaciju nastavnih planova i programa u cilju održivog razvoja.Link za web stranicu: http://www.ue4sd.eu


 

 

Webmail Pristup

Važniji dokumenti Univerzitet u Bihaću

Statut Univerziteta u Bihaću

Zakon o Univerzitetu u Bihaću

Okvirni zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju USK

Pravila studiranja na I ciklusu

Pravila studiranja na II ciklusu

Pravila studiranja na III ciklusu

Pregled svih dokumenata...

UNBI Izdvojeno

Kalendar nastave

Promotivni video Univerziteta

Galerija

Brucoški vodič

Odbrane radova

Online?

Trenutno prisutno: 14 posjetitelja i 0 članova.

 

 
Pročitajte više o projektima Univerziteta u Bihaću...

Informacioni sistem Univerziteta u Bihaću

Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću

Naučno-istraživački rad i međuuniverzitetska saradnja