Pravni fakultet

12.09.2019

Podijeli sa:

Džanića mahala 68   |   77000 Bihać   |   Bosna i Hercegovina
Tel.: 037310990   |   Fax: 037310990
Email: prf@unbi.ba
Facebook

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću uokviren je nastavnim, naučnoistraživačkim i stručnim aktivnostima sa ciljem izvedbe kvalitetnog visokoškolskog obrazovanja kroz Prvi i Drugi ciklus studija. Počeci pravničkog obrazovanja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću sežu u 1998. godinu, kada je upisana prva generacija studenata. Ideja Pravnog fakulteta temelji se na akademskoj slobodi, autonomiji stvaralaštva, javnosti rada i etičnosti nastavnika i saradnika, te usklađivanja sa evropskim sistemom visokog obrazovanja. Nastavni plan i program na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću je koncipiran tako da ima za cilj razvijanje pravničkog mišljenja i opće pravničke kulture polaznika studija, obuhvatanjem širokog spektra različitih naučnih disciplina. Fakultet organizuje i izvodi nastavu na Prvom i Drugom ciklusu studija po bolonjskom sistemu obrazovanja. Pritom Prvi ciklus studija traje četiri godine i nosi 240 ECTS bodova, a akademski naziv koji se stiče jeste Bakalaureat/Bachelor prava. Studij Drugog ciklusa (master studij) u trajanju od jedne godine nosi 60 ECTS bodova i vodi do akademskog zvanja magistra prava. Fakultet posjeduje dobro opremljenu biblioteku koja vrstom i obimom građe obezbjeđuje neophodnu podršku nastavnom procesu i naučnoistraživačkom radu. Fakultet ima obezbjeđenu stalnu širokopojasnu Internet konekciju.