Propisi Univerziteta u Bihaću

Odluka o kriterijima prijema kandidata za upis u I godinu I ciklusa_UNBI_21.6.2021. Pravilnik o ekvivalenciji ranije stečenih akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja na Univerzitetu u Bihaću_april 2021. Odluka o imenovanju članova Odbora za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Bihaću_2021. Politika otvorenog pristupa istraživačkim infrastrukturama Univerziteta u Bihaću_2021 Pravilnik o osiguranju kvaliteta na Univerzitetu u Bihaću_Prečišćeni tekst_2021. Akcioni plan Univerziteta u Bihaću_29.1.2021. Pravilnik o izboru u akademska zvanja na Univerzitetu u Bihaću_29.10.2020. Akademski kalendar 2020/2021 Strategija internacionalizacije Univerziteta u Bihaću 2018-2023_eng Okvirni vodič za internacionalizaciju Univerziteta u Bihaću za period 2019-2023. Pravilnik o procedurama za predlaganje, prihvatanje, provođenje i praćenje realizacije studijskih programa Univerziteta u Bihaću_2011 Pravilnik o polaganju ispita na fakultetima / višim školama Univerziteta u Bihaću za studente koji studiraju u skladu sa Bolonjskim procesom_2010 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu UNBI_mart 2019 Akademski kalendar 2019/2020 Pravilnik o evaluaciji rada nenastavnog osoblja_2019 Akademski kalendar 2018-19 Odluka o imenovanju voditelja Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Bihaću_2014 Odluka o samoevaluaciji i evaluaciji upravljačkih struktura Univerziteta u Bihaću_2017 Pravilnik o utvrđivanju radnog opterećenja nastavnog predmeta/modula na Univerzitetu u Bihaću_2010 Pravilnik o metodologiji izvještavanja_2010 Procedure anketiranja studenata na Univerzitetu u Bihaću_2010 Procedura praćenja prolaznosti i uspjeha studenata na Univerzitetu u Bihaću_2011 Metodologija samoevaluacije Univerziteta u Bihaću_2011 Politika kvaliteta Univerziteta u Bihaću_2011 Politika osiguranja kvaliteta studijskih programa Univerziteta u Bihaću_2018 Politika upravljanja ljudskim potencijalima na Univerzitetu u Bihaću_2018 Izvjestaj komisije o prijavljenim kandidatima_forma Zaključak o dopuni forme pisanja Izvještaja komisije za izbor/ponovni izbor_2014 Odluka o usvajanju Forme pisanja Izvještaja komisije za izbor/ponovni izbor_2010 Postupak sticanja naučnog stepena doktora nauka na Univerzitetu u Bihaću_forma Pravilnik o angažovanju nastavnika i saradnika Univerziteta u Bihaću na drugim javnim visokoskolskim ustanovama_2012 Pravila o mobilnosti_2014 Pravilnik i izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Bihaću_2011 Procedura za praćenje ispunjenja planova i realizacije strateškog plana razvoja Univerziteta u Bihaću_2011 Pravilnik o procedurama za podršku međunarodnim aktivnostima Univerziteta u Bihaću_2011.pdf Politika informiranja i komuniciranja_2011 Pravilnik o planiranju zapošljavanja akademskog osoblja na Univerzitetu u Bihaću_2018 Pravilnik o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija osnovanih na Univerzitetu u Bihaću_2010 Uputstvo o načinu izvještavanja o objavljenim radovima i publikacijama_2019 Pravilnik o kategorizaciji publikacija na Univerzitetu u Bihaću_2018 Procedura izmjene liste priznatih publikacija Univerziteta u Bihaću_2018 Odluka o detaljnoj kategorizaciji i sistemu vrednovanja objavljenih radova i publikacija_2019 Pravilnik o načinu dodjele počasnog zvanja profesor emeritus_2017 Pravilnik o angažovanju nastavnika Univerziteta u Bihaću na privatnim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu_2017 Pravilnik o utvrđivanju visine naknada i načinu raspodjele sredstava II ciklusa studija Univerziteta u Bihaću_2011 Statut Univerziteta u Bihaću Pravila studiranja na trećem ciklusu Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Bihaću Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću 2017-2022 Strategija internacionalizacije Univerziteta u Bihaću 2018-2023. Izmjene Statuta UNBI Pravila studiranja na drugom ciklusu Pravila studiranja na studiju prvog ciklusa Pravilnik o radu UNBI