Propisi Univerziteta u Bihaću

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na UNBI_7.2.2017. Dopuna Odluke o vrednovanju radova_13.12.2023. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana 2023. Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji UNBI_jan2013 Izmjene i dopune sistematizacije_22.4.2019. Odluka o usvajanju Misije i vizije UNBI_29.9.2023. Pravilnik o nagradama za studente UNBI_14.9.2023. Akademski kalendar UNBI za 2023/2024 Pravilnik o anketiranju studenata_25.5.2023. Pravilnik o radu UNBI_25.7.2023. Akademski kalendar UNBI za 2022/2023 Pravilnik o multidisciplinarnom, interdisciplinarnom i posebnom studiju UNBI_apr2022 GAP_Plan rodne ravnopravnosti Univerziteta u Bihaću_21.1.2022. Pravila Drugog ciklusa studija Univerziteta u Bihaću_okt2021. Odluka UNBI o produženju roka prijema prijava za upis_7.10.2021. Akademski kalendar 2021/22 Odluka o početku akademske godine 2021/2022_3.9.2021. Odluka o dodatnom ispitno roku_3.9.2021. Obrazac za praćenje i realizaciju ugovora_jul2021. Odluka o kriterijima prijema kandidata za upis u I godinu I ciklusa_UNBI_21.6.2021. Odluka o imenovanju članova Odbora za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Bihaću_2021. Politika otvorenog pristupa istraživačkim infrastrukturama Univerziteta u Bihaću_2021 Pravilnik o osiguranju kvaliteta na Univerzitetu u Bihaću_Prečišćeni tekst_2021. Akcioni plan Univerziteta u Bihaću_29.1.2021. Pravilnik o izboru u akademska zvanja na Univerzitetu u Bihaću_29.10.2020. Strategija internacionalizacije Univerziteta u Bihaću 2018-2023_eng Okvirni vodič za internacionalizaciju Univerziteta u Bihaću za period 2019-2023. Pravilnik o procedurama za predlaganje, prihvatanje, provođenje i praćenje realizacije studijskih programa Univerziteta u Bihaću_2011 Pravilnik o polaganju ispita na fakultetima / višim školama Univerziteta u Bihaću za studente koji studiraju u skladu sa Bolonjskim procesom_2010 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu UNBI_mart 2019 Pravilnik o evaluaciji rada nenastavnog osoblja_2019 Odluka o imenovanju voditelja Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Bihaću_2014 Pravilnik o utvrđivanju radnog opterećenja nastavnog predmeta/modula na Univerzitetu u Bihaću_2010 Pravilnik o metodologiji izvještavanja_2010 Procedure anketiranja studenata na Univerzitetu u Bihaću_2010 Procedura praćenja prolaznosti i uspjeha studenata na Univerzitetu u Bihaću_2011 Metodologija samoevaluacije Univerziteta u Bihaću_2011 Politika kvaliteta Univerziteta u Bihaću_2011 Politika osiguranja kvaliteta studijskih programa Univerziteta u Bihaću_2018 Politika upravljanja ljudskim potencijalima na Univerzitetu u Bihaću_2018 Izvjestaj komisije o prijavljenim kandidatima_forma Zaključak o dopuni forme pisanja Izvještaja komisije za izbor/ponovni izbor_2014 Odluka o usvajanju Forme pisanja Izvještaja komisije za izbor/ponovni izbor_2010 Postupak sticanja naučnog stepena doktora nauka na Univerzitetu u Bihaću_forma Pravilnik o angažovanju nastavnika i saradnika Univerziteta u Bihaću na drugim javnim visokoskolskim ustanovama_2012 Pravila o mobilnosti_2014 Pravilnik i izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Bihaću_2011 Procedura za praćenje ispunjenja planova i realizacije strateškog plana razvoja Univerziteta u Bihaću_2011 Pravilnik o procedurama za podršku međunarodnim aktivnostima Univerziteta u Bihaću_2011.pdf Politika informiranja i komuniciranja_2011 Pravilnik o planiranju zapošljavanja akademskog osoblja na Univerzitetu u Bihaću_2018 Pravilnik o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija osnovanih na Univerzitetu u Bihaću_2010 Uputstvo o načinu izvještavanja o objavljenim radovima i publikacijama_2019 Pravilnik o kategorizaciji publikacija na Univerzitetu u Bihaću_2018 Procedura izmjene liste priznatih publikacija Univerziteta u Bihaću_2018 Odluka o detaljnoj kategorizaciji i sistemu vrednovanja objavljenih radova i publikacija_2019 Pravilnik o načinu dodjele počasnog zvanja profesor emeritus_2017 Pravilnik o angažovanju nastavnika Univerziteta u Bihaću na privatnim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu_2017 Pravilnik o utvrđivanju visine naknada i načinu raspodjele sredstava II ciklusa studija Univerziteta u Bihaću_2011 Statut Univerziteta u Bihaću Pravila studiranja na trećem ciklusu Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Bihaću Strategija razvoja Univerziteta u Bihaću 2017-2022 Strategija internacionalizacije Univerziteta u Bihaću 2018-2023. Izmjene Statuta UNBI Pravila studiranja na studiju prvog ciklusa Pravilnik o radu UNBI