Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću: Odbrana prve doktorske disertacije po Bolonjskom procesu

23.10.2020 - 06:00

U utorak 20.10.2020. godine na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, magistar drvne industrije Redžo Hasanagić odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Matematičko modeliranje i optimizacija parametara termičke modifikacije konstrukcijskog drveta i njihov uticaj na čvrstoću savijanja i istezanja“. Pored naučnog doprinosa doktorske disertacije, dodatni značaj je u tome da se radi o prvoj takvoj odbrani na Univerzitetu u Bihaću a koja je izvedena po Bolonjskom procesu (3+2+3). Doktorska disertacija rađena je pod mentorstvom van.prof.dr. Atifa Hodžića, te je branjena pred komisijom u sastavu: emeritus red.prof.dr. Salah-Eldien Omer (predsjednik), van.prof.dr. Minka Ćehić (članica), red.prof.dr. Miha Humar (član) i red.prof.dr. Marko Petrič (član). Prof. Humar i prof. Petrič su zbog trenutne epidemiološke situacije odbrani doktorske disertacije učestvovali putem video linka, kao ravnopravni članovi komisije, što je u dodatnom doprinijelo značaju ove odbrane. Tokom izrade doktorske disertacije svoja istraživanja Hasanagić je obavljao i na Biotehnološkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani pod nadzorom i vodstvom pomenutih ljubljanskih profesora.

Povezane vijesti
Istraživački rad mr. Redže Hasanagića u Sloveniji (5.12.2019.)