Saradnja sa institucijama na temu prečišćavanja otpadnih voda

13.03.2020 - 17:00

U Rektoratu Univerziteta u Bihaću održan je sastanak sa predstavnicima Službe za komunalnu djelatnost, vode i zaštitu okoliša Grada Bihaća, Šeficom Odsjeka za privredni razvoj i upravljanje projektima Grada Bihaća, Pomoćnikom gradonačelnika za lokalno ekonomski razvoj Grada Bihaća, predstavnicima menadžmenta JP ''Vodovod'' doo Bihać, te Savjetnikom ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, na temu ''Zbrinjavanje mulja sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda''. Sastanak je inicirao Stručni tim Univerziteta u Bihaću na čelu sa prof. dr. Jasminom Ibrahimpašić. Naime, Stručni Tim kojega čine nastavnici Biotehničkog i Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić, prof. dr. Halid Makić, prof. dr. Ifet Šišić, prof.dr. Dženana  Gačo, dipl. ing. građevinarstva Edvin Bolić, doc. dr. Aida Džaferović, doc. dr. Vildana Jogić, mr. sc. Samira Dedić, mr. sc. Merima Toromanović, te MA Lejla Arifović kao rukovodilac  laboratorije pri Postrojenju za prečišćavanja otpadnih voda u Bihaću, već duži vremenski period provodio je istraživanja sa uzorcima mulja sa PPOV Bihać. 

Eventualno korištenje i upotreba mulja u poljoprivredne ali i nepoljoprivredne svrhe – kao što je korištenje pepela koji nastaje spaljivanjem mulja – pri izradi betonske galanterije, predstavlja preliminarne rezultate njihovog istraživanja koje je prezentirano  prisutnima. Nadalje, iskazan je interes za saradnju te su dogovorene zajedničke aktivnosti koje će ići u pravcu rješavanja problema zbrinjavanja mulja sa PPOV Bihać sa kojima su suočeni i drugi gradovi u Bosni i Hercegivini. 

Želja je ostvariti saradnju između akademske zajednice i privrede za dobrobit društveno-ekonomskog razvoja na lokalnom i regionalnom nivou, te je postignuta saglasnost da se sa takvim aktivnostima treba nastaviti.