Rodne studije na Univerzitetu u Bihaću

06.07.2022 - 11:00

Na sjednici Senata Univerziteta u Bihaću održanoj u četvrtak 30. juna 2022. godine, usvojene su izmjene Nastavnog plana i programa Prvog ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću, na kojem je uvršteno pet novih nastavnih predmeta s pripadajućim silabusima, i to: Rodno zasnovano nasilje (obavezni predmet); Rod i evropske integracije (izborni predmet); Rod u sistemu UN-a (izborni predmet); Uvod u rodne studije (izborni predmet); Rod i ekonomija (izborni predmet). Inicijativa se odvija a u okviru Projekta UNIGEM, a izmijenjeni Nastavni plan i program će se početi realizirati od naredne akademske 2022/2023. godine.