Promocija projekta pod nazivom "Genetička i pomološka karakterizacija drijena u prirodnim populacijama BiH"

10.07.2020 - 14:00

U ponedjeljak 6. jula 2020. godine na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću održana je javna promocija projekta pod nazivom “Genetička i pomološka karakterizacija drijena u prirodnim populacijama BiH”. Projekat vodi prof. dr. Azra Skender a finansira se iz sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Projektne aktivnosti su planirane u trajanju od 12 mjeseci. Cilj istraživanja je da se odredi genetička varijabilnost upotrebom mikrosatelitnih markera, evaluira vrijednost lokalnih genotipova analizom hemijskih i morfoloških svojstava ploda. Na taj način će se dobiti jasnija slika o stanju i vrijednosti biljnih genetičkih resursa Bosne i Hercegovine kada je u pitanju ova voćna vrsta, a lokalni farmeri i ruralno stanovništvo mogu biti motivirani za plantažni uzgoj drijena.