Poziv kandidatima za održavanje pismenog ispita

06.02.2024 - 12:15

Obavještavaju se prijavljeni kandidati na Javni konkurs na radno mjesto „Stručni saradnik za knjigovodstvo“ na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci, a koji je objavljen u dnevnim novinama Večernji list BH, i web stranici Univerziteta u Bihaću dana 30.12.2023. godine, a čije su prijave blagovremene i potpune, da će se pismeni ispit održati u petak 9. februara 2024. godine u 13h u Rektoratu Univerziteta u Bihaću (Ulica Pape Ivana Pavla II 2/2).

Pismenim ispitom će biti obuhvaćena materija iz tematskih oblasti: Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19  i 25a/22); Uredbe o računovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj: 34/14 i 66/23); Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj: 60/14); Statuta Univerziteta u Bihaću, broj: 01-1914/09 od 27.10.2009; Izmjena i dopuna Statuta Univerziteta u Bihaću, broj: 06-7883/16  od 8.12.2016. godine; Zakon o radu (Službene novine FBiH, broj: 26/16, 89/18, 49/21 i 44/22); Pravilnika o radu Univerziteta u Bihaću - Prečišćen tekst, broj: 01-3289/23 od 25.07.2023. godine i opisa poslova radnog mjesta „Stručni saradnik za knjigovodstvo“; Pravilnik o organizaciji i sistemtizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću, broj: 01-439/2013 od 29.1.2013.godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću, broj: 01-765/2017 od 07.2.2017. godine. Kandidati su dužni predočiti ličnu kartu prije pristupanja pismenom ispitu a oni kandidati koji ne pristupi pismenom ispitu ili odustanu od pismenog ispita gube pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.