Rad nastavnika Tehničkog fakulteta UNBI u časopisu Advances in Production Engineering & Management

06.05.2022 - 15:20

Nastavnici Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću prof. dr. Bahrudin Hrnjica i doc. dr. Šefik Behrem, objavili su rad pod naslovom „A new multi-objective optimization approach for process parameters optimization during numerical simulation of quenching steel parts“ u časopisu Advances in Production Engineering & Management sa faktorom citiranosti 3.38. Numerička simulacija sastojala se od rješavanja direktnog i indirektnog problema prenosa toplote. U direktnom problemu numerički se rješavala nelinearna parcijalna diferencijalna jednačina osno-simetričnog problema u vremenu. U inverznom problemu kaljenja rješavao se više-objektni problem optimizacije, koji se sastojao od optimizacije koeficijenata prelaza toplote sa fluida za hlađenja na čelični komad. Naučni doprinos ovog rada sastoji se u novom pristupu optimizacije ovog problema koji doprinosi bržu konvergenciju i tačnije rezultate optimizacije od postojećih rezultata. Novi pristup optimizacije zahtjevao je izradu novih algoritma za optimizaciju, te kompjutersku implementaciju cijelokupnog problema. Rad također uključuje izvorni kod koji je sastavni dio ovog rada. Cjelokupan proces implementiran je u programskom jeziku C#, a koji se nalazi na u open source izdanju na linku.