Konkursi Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

26.01.2021 - 15:30

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje dva Javna konkursa. Prvi za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-vanredni profesor (napredovanje) na užu naučnu oblast Historija i teorija likovnih umjetnosti i vizuelnih komunikacija (1 izvršilac). Detalji Konkursa su u pdf-dokumentu. Drugi za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika na užu naučnu oblast Saobraćajnice (1 izvršilac). Detalji Konkursa su u pdf-dokumentu.