Konkursi Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

22.02.2023 - 08:30

Ekonomski  fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje dva konkursa. Jedan je za angažman nastavnika u izvođenju nastave na Prvom ciklusu studija u akademskoj 2022/2023. godini na predmetu Marketing menadžment (1 izvršilac) i detalji Konkursa su dostupni u odvojenom pdf-dokumentu a drugi je za ponovni izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Menadžment (2 izvršioca) sa detaljima dostupnim u odvojenom pdf-dokumentu