Konkurs za izbor Prorektora za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Bihaću

05.02.2020 - 09:00

Univerzitet u Bihaću raspijuje Konkurs za izbor Prorektora za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Bihaću. Prorektor u svom u radu obavlja poslove iz nadležnosti Ureda za nastavu i studentska pitanja, rukovodi radom Ureda i pruža pomoć u radu Rektoru, a bira ga Senat Univerziteta na mandatni period od četiri godine. Rok za prijavljivanje kandidata_kinja na Konkurs je petnaest dana od dana njegovog objavljivanja u Dnevnom listu.

Više informacija sa detaljima o općim i posebnim uslovima, kao i potrebnoj dokumentaciji dostupno je na linku.