Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

12.03.2021 - 10:30

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje viši asistent (napredovanje) u akademskoj 2020/2021. godini na užu naučna oblast Ekonomika i organizacija (1 izvršilac). Detalji Konkursa su u pdf-dokumentu.