Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

04.12.2021 - 09:00

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje ponovljeni Konkurs za angažman nastavnika na Drugom ciklusu studija u akademskoj godini 2021/2022. Konkurs se odnosi na predmete Metodologija društvenih i pravnih nauka, Građansko procesno pravo, Obligaciono pravo, Međunarodno privatno pravo i Trgovačko pravo. Opterećenost kod svakog predmeta je 30 sati i za svaki predmet se traži po jedan izvršilac. Detalji Konkursa su u zasebnom pdf-dokumentu.