Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

12.03.2021 - 10:55

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – vanredni profesor (napredovanje) na naučnu oblast Građansko pravo (1 izvršilac); za ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – docent na naučnu oblast Građansko pravo (1 izvršilac); za angažman saradnika u zvanju asistenta / višeg asistenta na predmet Međunarodno javno pravo (1 izvršilac); za angažman saradnika u zvanju asistenta / višeg asistenta na predmet Kriminologija (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.

Ujedno, Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje da se poništava dio Konkursa za angažman i izbor nastavnika i saradnika u akademskoj 2020/2021. godini u dijelu organizacione jedinice Pravni fakultet za Prvi ciklus studija, objavljenog u dnevnim novinama „Avaz“ dana 29. juna 2020. godine i na web-stranici Univerziteta u Bihaću pod rednim brojem 6. izbor u zvanje saradnika za predmet Kriminologija (1 izvršilac / 1 sat). Detalji o poništenju dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.