Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

20.02.2023 - 11:00

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za izbor u zvanje i angažman saradnika u ljetnom semestru akademske 2022/23. godine u nastavi Prvog ciklusa studija. Radi se o nastavnim predmetima Savremeni engleski jezik IV, Savremeni engleski jezik VI i Savremeni engleski jezik VIII. Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu. Ujedno, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za izbor u naučna i umjetnička nastavna zvanja, i to: 1) Izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – vanredni profesor (napredovanje) za područje Humanističkih nauka, polje Jezici i književnost, grane Lingvistika engleskog jezika i Savremeni engleski jezik (1 izvršilac); 2) Izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika – viši asistent (napredovanje) za područje Humanističkih nauka, polje Umjetnost, grana-uža naučna oblast Muzička kultura i Metodika muzičke kulture (1 izvršilac); 3) Izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika – asistent za područje Humanističkih nauka, polje Jezici i književnost, grane Savremeni engleski jezik i Lingvistika engleskog jezika, polje Interdisciplinarne humanističke nauke, grana Metodika nastave engleskog jezika i književnosti  (2 izvršioca). Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.