Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

25.10.2022 - 10:30

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje docent; grana, uža naučna oblast: Kineziološka biomedicina; predmet: Kineziterapija. Detalji Konkursa dostupni su odvojenom pdf-dokumentu.