Konkurs Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

27.02.2021 - 08:45

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnik-viši asistent (napredovanje) i to za naučnu oblast Islamsko vjerovanje i komparativne religije (1 izvršilac) i  Tehnike pisanja naučnog rada i Penologija (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.

Takođe, raspisan je i Ponovljeni konkurs za angažman saradnika za akademsku 2020/2021. godinu bez zasnivanja radnog odnosa u ljetnom semestru i to za saradnika u svanju asistenta ili višeg asistenta na užoj naučnoj oblasti (grani) Historija na predmetu Savremena povijest (1 izvršilac) i saradnik u zvanju asistenta ili višeg asistenta na užoj naučnoj oblasti (grana) Socijalni rad na predmetu Socijalna politika i zaštita (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.