Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću

25.01.2022 - 09:00

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja, i to izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika (napredovanje za zaposlenika, zvanje docent) na užu naučnu oblast Anglistika, predmet Anglistika (1 izvršilac) i izbor u naučno-nastavno zvanje saradnik na predmet Zdravstvena njega (viši asistent, 1 izvršilac) i predmet Infektologija (asistent, 1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su i zasebnom pdf-dokumentu.