Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću

02.12.2021 - 14:15

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za ponovni izbor u naučno-nastavna zvanja nastavnika-docenata na predmetu Urgentna medicina (1 izvršilac); na užu naučnu oblast Anatomija i predmet Anatomija (1 izvršilac); na užu oblast Porodična medicina i predmet Porodična medicina (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.