Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću

19.12.2020 - 10:00

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos sekretara fakulteta na određeno vrijeme do povratka radnika sa javne funkcije (1 izvršilac). Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, kandidat_kinja mora ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Bihaću, a to je okončan Prvi ciklus studija (bachelor 240 ECTS bodova ili VS – VII stepen) na Pravnom fakultetu, 3 (tri) godine radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru. Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.