Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

07.12.2021 - 17:00

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za ponovni izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Ekonomska teorija i makroekonomski menadžment (1 izvršilac); izbor saradnika u zvanje asistenta i angažman u izvođenju vježbi za užu naučnu oblast Menadžment (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu. Ujedno, Ekonomski fakultet raspisuje ponovni Konkurs za angažman nastavnika u izvođenju nastave na II ciklusu studija u akademskoj 2021/2022. godini na predmetu Poduzetnički marketing (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.