Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

31.03.2021 - 09:50

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor u nastavničko zvanje vanrednog profesora (napredovanje), za užu naučnu oblast Marketing (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.