Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

21.10.2020 - 09:50

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u zvanja: Nastavnika – u zvanje vanrednog profesora, za užu naučnu oblast „Marketing“ (napredovanje); Saradnika – u zvanje asistenta, za užu naučnu oblast „Računovodstvo“; Saradnika – u zvanje asistenta, za užu naučnu oblast „Finansije“ i saradnika – u zvanje asistenta, za užu naučnu oblast „Marketing“. Detalji Konkursa dostupni su na u pdf-dokumentu.