Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

27.03.2021 - 09:00

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbore / ponovne izbore u zvanja. Izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – redovnog profesora (napredovanje) na Širu oblast (Područje): Prirodne nauke; Polje: Biološke nauke; Uža oblast (grana): Biologija, Mikrobiologija (1 izvršilac); Ponovni Izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – vanrednog profesora na Širu oblast (Područje): Inženjerstvo i tehnologija; Polje: Inženjerstvo životne sredine i Uža oblast (Grana): Industrijska i okolišna biotehnologija (1 izvršilac); Ponovni Izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – vanrednog profesora na Širu oblast (Područje): Inženjerstvo i tehnologija; Polje: Druga inženjerstva i tehnologije i Uža oblast (Grana): Hrana i piće (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.

Ujedno, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću poništava dio ponovljenog Konkursa za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2020/2021. godini i izbor u zvanja nastavnika i saradnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću raspisanog 30.7.2020. godine u dijelu koji se odnosi na izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – redovnog profesora (napredovanje) na Širu oblast (Područje): Prirodne nauke, Polje: Biološke nauke i Uža oblast (Grana): Biologija, Mikrobiologija. Detalji su dostupni u pdf-dokumentu.